skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 414  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Performance of Nationalism: India, Pakistan, and the Memory of Partition

Lieder, K. Frances

Asian Theatre Journal, 2015, Vol.32(2), p.687(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-5457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sino-Japanese War and the Birth of Japanese Nationalism.(Book review)

Kowner, Rotem

The Journal of Asian Studies, Nov, 2012, Vol.71(4), p.1153-1155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zainichi (Koreans in Japan): Diasporic Nationalism and Postcolonial Identity

Lim, Youngmi ; Lie, John

The Journal of Asian Studies, May 2010, Vol.69(2), pp.621-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911810001233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia

Mccargo, Duncan ; Reid, Anthony

The Journal of Asian Studies, Nov 2010, Vol.69(4), pp.1306-1308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911810002809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sikh Nationalism and Identity in a Global Age.(Book review)

Murphy, Anne

The Journal of Asian Studies, May, 2010, Vol.69(2), p.643-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Belief: India and the Politics of Postcolonial Nationalism

Bhatia, Varuni ; Roy, Srirupa

The Journal of Asian Studies, May 2010, Vol.69(2), pp.639-641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911810001336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brothertown Nation of Indians: Land Ownership and Nationalism in Early America, 1740-1840.(Book review)

Fisher, Linford D.

Journal of American History, June, 2011, Vol.98(1), p.181-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Darwinism and Nationalism in Korea: The Beginnings (1880s-1910s): "Survival" as an Ideology of Korean Modernity.(Book review)

Chandra, Vipan

The Journal of Asian Studies, Nov, 2011, Vol.70(4), p.1179-1181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Nationalism: The Politics of Friendship on China's Mongolian Frontier

Kaplonski, Chris ; Bulag, Uradyn E

The Journal of Asian Studies, Aug 2011, Vol.70(3), pp.831-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911811001173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schooling Passions: Nation, History, and Language in Contemporary Western India

Kumar, Nita ; Benei, Veronique

The Journal of Asian Studies, Feb 2010, Vol.69(1), pp.298-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911809992361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The questionable nature of sovereignty in the Arab World

Jadallah, Dina

Arab Studies Quarterly, Summer, 2010, Vol.32(3), p.163(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-3519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Singing a Hindu Nation: Marathi Devotional Performance and Nationalism

Keune, Jon

Journal of the American Oriental Society, Jul-Sep 2015, Vol.135(3), p.657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Philosophy of Zhang Taiyan: The Resistance of Consciousness

Pidhainy, Ihor ; Murthy, Viren

The Journal of Asian Studies, Vol.71(2), pp.533-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911812000307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibet's Last Stand? The Tibetan Uprising of 2008 and China's Response

Makley, Charlene ; Smith, Warren W

The Journal of Asian Studies, Nov 2010, Vol.69(4), pp.1230-1232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911810002433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lovelorn Ghost and the Magical Monk: Practicing Buddhism in Modern Thailand

Davis, Erik ; Mcdaniel, Justin Thomas

The Journal of Asian Studies, May 2012, Vol.71(2), pp.585-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911812000575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora Development and Democracy: The Domestic Impact of International Migration from India

Sharma, Shalendra ; Kapur, Devesh

The Journal of Asian Studies, Nov 2011, Vol.70(4), pp.1186-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911811002129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Gender.(Book Review)

Mihalopoulos, Bill

The Journal of Asian Studies, Feb, 2005, Vol.64(1), p.207(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation and Nationalism in Japan

Mcveigh, Brian

The Journal of Asian Studies, Vol.64(4), pp.1030-1031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistan: Nationalism without a Nation?

Farina Mir

The Journal of Asian Studies, Vol.63(1), pp.230-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sasanian Society

Shayegan, M. Rahim

The Journal of the American Oriental Society, Jan-March, 2012, Vol.132(1), p.120(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 414  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (412)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (25)
 2. 1994đến1999  (90)
 3. 2000đến2005  (165)
 4. 2006đến2012  (125)
 5. Sau 2012  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rocher, Rosane
 2. Olson, Robert
 3. Mcdougall, James
 4. Kemedjio, Cilas
 5. Tikhonov, Vladimir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...