skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Watts, Michael xóa Tác giả/ người sáng tác: Watts, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School, department, and instructor determinants of assessment methods in undergraduate economics courses

Schaur, Georg ; Watts, Michael W ; Becker, William E

Eastern economic journal, 2012, Vol.38(3), pp.381-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5056 ; E-ISSN: 1939-4632 ; DOI: 10.1057/eej.2011.20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What students remember and and say about college economics years later

Allgood, Sam ; Bosshardt, William ; Klaauw, Wilbert van Der ; Watts, Michael

The American economic review, 2004, Vol.94(2), pp.259-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; E-ISSN: 1944-7981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching and assessment methods in undergraduate economics: A fourth national quinquennial survey

Watts, Michael ; Schaur, Georg

The journal of economic education, 2011, Vol.42(3), pp.294-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068 ; DOI: 10.1080/00220485.2011.581956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment practices and trends in undergraduate economics courses

Schaur, Georg ; Watts, Michael ; Becker, William E

The American economic review, 2008, Vol.98(2), pp.552-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; E-ISSN: 1944-7981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching economics at the start of the 21st century still chalk-and talk

Becker, William E; Watts, Michael

The American economic review, 2001, Vol.91(2), pp. 446-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An appraisal of economics content in the history, social studies, civics, and geography national standards

Buckles, Stephen; Watts, Michael

The American economic review, 1997, Vol.87(2), pp.254-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How departments of economics evaluate teaching

Becker, William E; Watts, Michael

The American economic review, 1999, Vol.89(2), pp. 344-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chalk and talk a national survey on teaching undergraduate economics

Becker, William E; Watts, Michael

The American economic review, 1996, Vol.86(2), pp.448-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers' undergraduate coursework in economics in the "Baccalaureate and beyond longitudinal study"

Bosshardt, William; Watts, Michael

The journal of economic education, 2005, Vol.36(4), pp. 400-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching methods in US undergraduate economics courses

Becker, William E; Watts, Michael

The journal of economic education, 2001, Vol.32(3), pp. 269-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How instructors make a difference panel data extimates from principles of economics courses

Watts, Michael; Bosshardt, William

The review of economics and statistics, 1991, Vol.73(2), pp.336-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing student and instructor evaluations of teaching

Bosshardt, William; Watts, Michael

The journal of economic education, 2001, Vol.32(1), pp. 3-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A little more than chalk and talk: Results from third national survey of teaching methods in undergraduate economics courses

Watts, Michael ; Becker, William E

The journal of economic education, 2008, Vol.39(3), pp.273-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' coursework in economics

Bosshardt, William ; Watts, Michael

The journal of economic education, 2008, Vol.39(2), pp.198-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing incentives and time allocations for academic economists: Results from 1995 and 2000 national surveys

Harter, Cynthia L ; Becker, William E ; Watts, Michael

The journal of economic education, 2004, Vol.35(1), pp.89-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1997  (2)
  2. 1997đến2000  (2)
  3. 2001đến2004  (5)
  4. 2005đến2011  (5)
  5. Sau 2011  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...