skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Iran xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of heavy metals in acid mine drainage using artificial neural network from the Shur River of the Sarcheshmeh porphyry copper mine, Southeast Iran

Rooki, R. ; Doulati Ardejani, F. ; Aryafar, A. ; Bani Asadi, A.

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.64(5), pp.1303-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-0948-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significance of blood-related high-risk behaviors and horizontal transmission of hepatitis B Virus in Iran

Abedi, Farshid ; Madani, Hossain ; Asadi, A. ; Nejatizadeh, Azim

Archives of Virology, 2011, Vol.156(4), pp.629-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8608 ; E-ISSN: 1432-8798 ; DOI: 10.1007/s00705-010-0902-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...