skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pijaudier-Cabot, Gilles xóa Tác giả/ người sáng tác: Dubé, Jean-François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlocal Damage Model with Evolving Internal Length

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Haidar, Khalil ; Dubé, Jean-François; Marckmann, Gilles (Editor)

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2004, Vol.28(7-8), pp.633-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-9061 ; E-ISSN: 1096-9853 ; DOI: 10.1002/nag.367

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calibration of nonlocal damage model from size effect tests

Le Bellégo, Caroline ; Dubé, Jean-François ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Gérard, Bruno; Marckmann, Gilles (Editor)

European Journal of Mechanics - A/Solids, 2003, Vol.22(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7538 ; E-ISSN: 1873-7285 ; DOI: 10.1016/S0997-7538(02)01255-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling Crack Propagation in Concrete Structures with a Two Scale Approach

Haidar, Khalil ; Dubé, Jean-François ; Pijaudier-Cabot, Gilles; Marckmann, Gilles (Editor)

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2003, Vol.27(13), pp.1187-1205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-9061 ; E-ISSN: 1096-9853 ; DOI: 10.1002/nag.318

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupled Chemical and Mechanical Damage in Calcium Leached Cementitious Structures

Le Bellégo, Caroline ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Gérard, Bruno ; Dubé, Jean-François ; Molez, Laurent; Marckmann, Gilles (Editor)

Journal of Engineering Mechanics, 2003, Vol.129(3), pp.333-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0733-9399 ; E-ISSN: 1943-7889 ; DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9399(2003)129:3(333)

Toàn văn sẵn có

5
Continuum damage modelling in geomechanics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum damage modelling in geomechanics

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Dubé, Jean-François; Legrand, Mathias (Editor)

International Centre for Mechanical Sciences book series (CISM), Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.77-105

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...