skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Wei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full-genome evolutionary histories of selfing, splitting and selection in Caenorhabditis

Thomas, Cristel ; Wang, Wei ; Jovelin, Richard ; Ghosh, Rajarshi ; Lomasko, Tatiana ; Trinh, Quang ; Kruglyak, Leonid ; Stein, Lincoln ; Cutter, Asher; Cutter, Asher (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Nov 18, 2014

DOI: 10.1101/011502

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher ; Garrett, Rose ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei

Evolution Letters, Aug 2019, Vol.3(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20563744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. BioRxiv  (1)
 2. Evolution letters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Wei
 2. Cutter, Asher
 3. Stein, Lincoln
 4. Garrett, Rose
 5. Sun, Lei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...