skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Virology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Shifts in the Spatio-Temporal Distribution of Lung Antioxidant Enzymes during Influenza Pneumonia (Spatio-Temporal Distribution of Lung Antioxidants)

Yamada, Yoshiyuki ; Limmon, Gino V ; Zheng, Dahai ; Li, Na ; Li, Liang ; Yin, Lu ; Chow, Vincent T. K ; Chen, Jianzhu ; Engelward, Bevin P; Le Grand, Roger (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31494 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of Detecting IgM Antibodies against Enterovirus 71 for Early Diagnosis (Anti EV71 IgM ELISA)

Xu, Feihai ; Yan, Qiang ; Wang, Hua ; Niu, Jianjun ; Li, Liang ; Zhu, Fengcai ; He, Shuizhen ; Zhang, Shiyin ; Weng, Zuxing ; Cheng, Tong ; Cai, Yijun ; He, Delei ; Chen, Yixin ; Ge, Shengxiang ; Yeo, Anthony E. T ; Zhang, Jun ; Ng, Mun-Hon ; Xia, Ningshao; Jefferson, Tom (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(6), p.e11388 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0011388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an IgM-capture ELISA for Coxsackievirus A16 infection

Xu, Feihai ; He, Delei ; He, Shuizhen ; Wu, Bin ; Guan, Li ; Niu, Jianjun ; Li, Liang ; Li, Chuan ; Weng, Zuxing ; Yan, Qiang ; Yang, Lisheng ; Ge, Shengxiang ; Cheng, Tong ; Chen, Yixin ; Zhang, Jun ; Xia, Ningshao

Journal of Virological Methods, 2011, Vol.171(1), pp.107-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-0934 ; E-ISSN: 1879-0984 ; DOI: 10.1016/j.jviromet.2010.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Encephalomyocarditis virus 2C protein antagonizes interferon-β signaling pathway through interaction with MDA5

Bai, Juan; Song, Zhongbao; Fan, Hui; Liu, Xuewei; Li, Liang; Jiang, Ping

DOI: 10.17632/F5DYPN7VH3.1 ; Related DOI: 10.1016/j.antiviral.2018.10.010 ; Related DOI: 10.17632/f5dypn7vh3

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: Encephalomyocarditis virus 2C protein antagonizes interferon-β signaling pathway through interaction with MDA5

Bai, Juan; Song, Zhongbao; Fan, Hui; Liu, Xuewei; Li, Liang; Jiang, Ping

DOI: 10.17632/F5DYPN7VH3 ; Related DOI: 10.1016/j.antiviral.2018.10.010 ; Related DOI: 10.17632/f5dypn7vh3.1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Segmented Virus Associated with Human Febrile Illness in China

Wang, Ze - Dong ; Wang, Bo ; Wei, Feng ; Han, Shu - Zheng ; Zhang, Li ; Yang, Zheng - Tao ; Yan, Yan ; Lv, Xiao - Long ; Li, Liang ; Wang, Shu - Chao ; Song, Ming - Xin ; Zhang, Hao - Ji ; Huang, Shu - Jian ; Chen, Jidang ; Huang, Fu - Qiang ; Li, Shuang ; Liu, Huan - Huan ; Hong, Jian ; Jin, Yu - Lan ; Wang, Wei ; Zhou, Ji - Yong ; Liu, Quan

The New England Journal of Medicine, 2019, Vol.380(22), pp.2116-2125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1805068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of Discovery of new Toxoplasma gondii antigenic proteins using a high throughput protein microarray approach screening sera of murine model infected orally with oocysts and tissue cysts

Mert Döşkaya ; Li Liang ; Aarti Jain ; Hüseyin Can ; Sultan Gülçe İz ; Philip Felgner ; Aysu Değirmenci Döşkaya ; David Davies ; Adnan Gürüz

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6742757.V1 ; Related DOI: 10.1186/s13071-018-2934-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6742757

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of Discovery of new Toxoplasma gondii antigenic proteins using a high throughput protein microarray approach screening sera of murine model infected orally with oocysts and tissue cysts

Mert Döşkaya ; Li Liang ; Aarti Jain ; Hüseyin Can ; Sultan Gülçe İz ; Philip Felgner ; Aysu Değirmenci Döşkaya ; David Davies ; Adnan Gürüz

DOI: 10.6084/m9.figshare.6742757 ; Related DOI: 10.1186/s13071-018-2934-1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interferon gamma inhibits transmissible gastroenteritis virus infection mediated by an IRF1 signaling pathway.(Report)

Shan, Lingling ; Fu, Fang ; Xue, Mei ; Zhu, Xiangdong ; Li, Liang ; Feng, Li ; Liu, Pinghuang

Archives of Virology, Nov, 2019, Vol.164(11), p.2659(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8608 ; DOI: 10.1007/s00705-019-04362-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM1 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531025.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531025

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM1 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531025 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full genome sequence of a novel potexvirus from Euonymus bungeanus Maxim based on RNA-Seq analysis

Yang, Caixia ; Li, Liang ; Hou, Qiushi ; Wang, Junzhu ; Yu, Meichun ; Gang, Shuang ; Zhang, Song ; Cao, Mengji

Archives of Virology, 2019, Vol.164(8), pp.2201-2204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8608 ; E-ISSN: 1432-8798 ; DOI: 10.1007/s00705-019-04293-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complete nucleotide sequence and genome organization of a novel virus of the order Tymovirales isolated from Prunus davidiana (Carr.) Franch. in Liaoning, China

Hou, Qiushi ; Han, Tong ; Li, Liang ; Wang, Junzhu ; Yu, Meichun ; Zhang, Song ; Cao, Mengji ; Yang, Caixia

Archives of Virology, 2019, Vol.164(5), pp.1245-1248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8608 ; E-ISSN: 1432-8798 ; DOI: 10.1007/s00705-019-04220-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 4: of PCK1 negatively regulates cell cycle progression and hepatoma cell proliferation via the AMPK/p27Kip1 axis

Lin Tuo ; Jin Xiang ; Xuanming Pan ; Jieli Hu ; Hua Tang ; Li Liang ; Jie Xia ; Yuan Hu ; Wenlu Zhang ; Ailong Huang ; Kai Wang ; Ni Tang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7672817 ; Related DOI: 10.1186/s13046-019-1029-y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 4: of PCK1 negatively regulates cell cycle progression and hepatoma cell proliferation via the AMPK/p27Kip1 axis

Lin Tuo ; Jin Xiang ; Xuanming Pan ; Jieli Hu ; Hua Tang ; Li Liang ; Jie Xia ; Yuan Hu ; Wenlu Zhang ; Ailong Huang ; Kai Wang ; Ni Tang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7672817.V1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-019-1029-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7672817

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of PCK1 negatively regulates cell cycle progression and hepatoma cell proliferation via the AMPK/p27Kip1 axis

Lin Tuo ; Jin Xiang ; Xuanming Pan ; Jieli Hu ; Hua Tang ; Li Liang ; Jie Xia ; Yuan Hu ; Wenlu Zhang ; Ailong Huang ; Kai Wang ; Ni Tang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7672787.V1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-019-1029-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7672787

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of PCK1 negatively regulates cell cycle progression and hepatoma cell proliferation via the AMPK/p27Kip1 axis

Lin Tuo ; Jin Xiang ; Xuanming Pan ; Jieli Hu ; Hua Tang ; Li Liang ; Jie Xia ; Yuan Hu ; Wenlu Zhang ; Ailong Huang ; Kai Wang ; Ni Tang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7672787 ; Related DOI: 10.1186/s13046-019-1029-y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of new Toxoplasma gondii antigenic proteins using a high throughput protein microarray approach screening sera of murine model infected orally with oocysts and tissue cysts

Mert Döşkaya ; Li Liang ; Aarti Jain ; Hüseyin Can ; Sultan Gülçe İz ; Philip Felgner ; Aysu Değirmenci Döşkaya ; David Davies ; Adnan Gürüz

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4154240 ; Related DOI: 10.1186/s13071-018-2934-1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of new Toxoplasma gondii antigenic proteins using a high throughput protein microarray approach screening sera of murine model infected orally with oocysts and tissue cysts

Mert Döşkaya ; Li Liang ; Aarti Jain ; Hüseyin Can ; Sultan Gülçe İz ; Philip Felgner ; Aysu Değirmenci Döşkaya ; David Davies ; Adnan Gürüz

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4154240.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13071-018-2934-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4154240

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2015  (1)
 4. 2016đến2018  (18)
 5. Sau 2018  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li Liang
 2. Philip Felgner
 3. Li, Liang
 4. Wang, Junzhu
 5. Xia, Ningshao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...