skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Transesterification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Block phosphorus-containing poly(trimethylene terephthalate) copolyester via solid-state polymerization: Reaction kinetics and sequential distribution

Chen, Hong-Bing ; Chen, Li ; Dong, Xue ; Li, Liang-Jie ; Wang, Yu-Zhong

Polymer, 19 July 2012, Vol.53(16), pp.3520-3528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/j.polymer.2012.05.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneous and efficient transesterification of L. seed oil to produce biodiesel catalysed by nano-sized SO /TiO

Chen, Chao ; Cai, Lei ; Shangguan, Xinchen ; Li, Liang ; Hong, Yanping ; Wu, Guoqiang

Royal Society open science, November 2018, Vol.5(11), pp.181331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2054-5703 ; PMID: 30564419 Version:1 ; DOI: 10.1098/rsos.181331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural characterization of the thermal extracts of lignite

Wang, Zhicai ; Shui, Hengfu ; Pan, Chunxiu ; Li, Liang ; Ren, Shibiao ; Lei, Zhiping ; Kang, Shigang ; Wei, Cheng ; Hu, Jingchen

Fuel Processing Technology, April 2014, Vol.120, pp.8-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3820 ; E-ISSN: 1873-7188 ; DOI: 10.1016/j.fuproc.2013.11.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Heterogeneous and efficient transesterification of Jatropha curcas L. seed oil to produce biodiesel catalyzed by nano-sized SO42-/TiO2

Chen, Chao ; Cai, Lei ; Shangguan, Xinchen ; Li, Liang ; Hong, Yanping ; Wu, Guoqiang

DOI: 10.5061/DRYAD.DS6P94F ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.DS6P94F/1 ; Related DOI: 10.1098/RSOS.181331 ; Related DOI: 10.1098/RSOS.181331

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Liang
  2. Wu, Guoqiang
  3. Hong, Yanping
  4. Li, L.
  5. Chen, Chao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...