skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 296  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Testing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

通過智能數字助理對中斷進行語境敏感型處理
CONTEXT-SENSITIVE HANDLING OF INTERRUPTIONS BY INTELLIGENT DIGITAL ASSISTANTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-sensitive handling of interruptions by intelligent digital assistants

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GESTION SENSIBLE AU CONTEXTE D'INTERRUPTIONS PAR DES ASSISTANTS NUMÉRIQUES INTELLIGENTS
CONTEXT-SENSITIVE HANDLING OF INTERRUPTIONS BY INTELLIGENT DIGITAL ASSISTANTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GESTION SENSIBLE AU CONTEXTE D'INTERRUPTIONS PAR DES ASSISTANTS NUMÉRIQUES INTELLIGENTS
CONTEXT-SENSITIVE HANDLING OF INTERRUPTIONS BY INTELLIGENT DIGITAL ASSISTANTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-sensitive handling of interruptions by intelligent digital assistants

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for tracking movement on a map

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-sensitive handling of interruptions by intelligent digital assistants

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

在地圖上標示搜索結果之間的方向的設備、方法和圖形用戶介面
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 296  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2012  (8)
 3. 2013đến2014  (117)
 4. 2015đến2017  (136)
 5. Sau 2017  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (291)
 2. French  (86)
 3. German  (39)
 4. Chinese  (30)
 5. Korean  (9)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Os, Marcel
 2. van Os Marcel
 3. Moore Bradford A
 4. Moore, Bradford A
 5. Vulcano, Emanuele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...