skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Kammu Yùan Language and Culture

Svantesson,, Jan-Olof ; Ràw, Kàm (Damrong Tayanin) ; Lindell, Kristina ; Lundström, Håkan; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 116 1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

I Will Send My Song: Kammu Vocal Genres in the Singing of Kam Raw

Lundström, Håkan; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 23 6 ; ISBN: 978 87 91114 32 8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kammu Songs: The Songs of Kam Raw

Lundström, Håkan ; Tayanin, Damrong; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 24 3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...