skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), pp.617-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epoxy-Thiol Systems Filled with Boron Nitride for High Thermal Conductivity Applications

Hutchinson, John M ; Román, Frida ; Folch, Adrià

Polymers, 20 March 2018, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-4360 ; PMID: 30966375 Version:1 ; DOI: 10.3390/polym10030340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Román, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 20 December 2013, Vol.574, pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/j.tca.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the Molecular Dynamics of Multiarm Star Polymers with a Poly(ethyleneimine) Core and Poly(lactide) Multiarms

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M; Hu, Ming (editor)

Materials, 2017, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma10020127 ; PMCID: 5459105 ; PMID: 28772486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Mobility in Hyperbranched Polymers and Their Interaction with an Epoxy Matrix

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M; Anzai, Jun-ichi (editor)

Materials, 2016, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma9030192 ; PMCID: 5456660 ; PMID: 28773319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal and non-isothermal cure of a tri-functional epoxy resin (TGAP): A stochastic TMDSC study

Hutchinson, John M ; Shiravand, Fatemeh ; Calventus, Yolanda ; Fraga, Iria

Thermochimica Acta, 2012, Vol.529, pp.14-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/j.tca.2011.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of nanostructural development in epoxy polymer layered silicate nanocomposites from the interpretation of differential scanning calorimetry and dielectric spectroscopy

Román, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 10 August 2012, Vol.541, pp.76-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/j.tca.2012.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel comparative study of different layered silicate clay types on exfoliation process and final nanostructure of trifunctional epoxy nanocomposites

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus, Yolanda

Polymer Testing, December 2016, Vol.56, pp.148-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9418 ; E-ISSN: 1873-2348 ; DOI: 10.1016/j.polymertesting.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal analysis of polymer layered silicate nanocomposites

Shiravand, Fatemeh ; Fraga, Iria ; Cortés, Pilar ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, Vol.118(2), pp.723-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: 10.1007/s10973-014-3709-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Epoxy-Based Layered Silicate Nanocomposite Using a Hyperbranched Polymer: Study of the Curing Reaction and Nanostructure Development

Cortés, Pilar ; Fraga, Iria ; Calventus, Yolanda ; Román, Frida ; Hutchinson, John M ; Ferrando, Francesc

Materials (Basel, Switzerland), 04 March 2014, Vol.7(3), pp.1830-1849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-1944 ; PMID: 28788542 Version:1 ; DOI: 10.3390/ma7031830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterising the glass transition and relaxation kinetics by conventional and temperature-modulated differential scanning calorimetry

Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 1998, Vol.324(1), pp.165-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/S0040-6031(98)00532-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving High Thermal Conductivity in Epoxy Composites: Effect of Boron Nitride Particle Size and Matrix-Filler Interface

Moradi, Sasan ; Calventus, Yolanda ; Román, Frida ; Hutchinson, John M

Polymers, 06 July 2019, Vol.11(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-4360 ; PMID: 31284564 Version:1 ; DOI: 10.3390/polym11071156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epoxy-thiol systems filled with boron nitride for high thermal conductivity applications

Hutchinson, John M ; Román Concha, Frida Rosario ; Folch, Adrià; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Román Concha, Frida Rosario ; Calventus Solé, Yolanda ; Colomer Vilanova, Pere ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular mobility in hyperbranched polymers and their interaction with an epoxy matrix

Román Concha, Frida Rosario ; Colomer Vilanova, Pere ; Calventus Solé, Yolanda ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the molecular dynamics of multiarm star polymers with a poly(ethyleneimine) core and poly(lactide) multiarms

Román Concha, Frida Rosario ; Colomer Vilanova, Pere ; Calventus Solé, Yolanda ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra- and extra-gallery reactions in tri-functional epoxy polymer layered silicate nanocomposites

Hutchinson, John M ; Shiravand, Fatemeh ; Calventus Solé, Yolanda; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving high thermal conductivity in epoxy composites: Effect of boron nitride particle size and matrix-filler interface

Moradi, Sasan ; Calventus Solé, Yolanda ; Román Concha, Frida Rosario ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel comparative study of different layered silicate clay types on exfoliation process and final nanostructure of trifunctional epoxy nanocomposites

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus Solé, Yolanda; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchinson, John M
 2. Hutchinson, J.M.
 3. Hutchinson, Jm
 4. Calventus, Yolanda
 5. Calventus, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...