skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Chromatin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudio genomico de la region critica del cromosoma 21 asociada con el sindrome de Down.(Report)

Montoya, Julio Cesar ; Soto, Juliana ; Satizabal, Jose Maria ; Sanchez, Adalberto ; Garcia, Felipe

Colombia Medica, Jan-March, 2011, Vol.42(1), p.26(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sánchez, Adalberto
  2. Montoya, Julio Cesar
  3. Satizábal, José
  4. Satizabal, Jose Maria
  5. Garcia, Felipe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...