skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dubois, Emmanuel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the design and engineering of mixed reality systems

Dubois, Emmanuel ; Gray, Philip ; Trevisan, Daniela ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.374-375

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964541

Toàn văn không sẵn có

2
Participatory Design Meets Mixed Reality Design Models: Implementation Based on a Formal Instrumentation of an Informal Design Approach
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participatory Design Meets Mixed Reality Design Models: Implementation Based on a Formal Instrumentation of an Informal Design Approach

Dubois, Emmanuel ; Gauffre, Guillaume ; Bach, Cédric ; Salembier, Pascal; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces V, pp.71-84

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2_6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dubois, Emmanuel
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Santucci, Giuseppe
  4. Gray, Philip
  5. Calvary, Gaëlle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...