skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 123.125.686  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Harley 1585, f.19v Physicians performing eye and nose operations (vellum)
Harley 1585, f.19v Physicians performing eye and nose operations (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harley 1585, f.19v Physicians performing eye and nose operations (vellum)

Netherlandish School

Toàn văn sẵn có

2
Operation on a horse, illustration from the 'Book of Farriery' by Ahmed ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf, 1210 (vellum)
Operation on a horse, illustration from the 'Book of Farriery' by Ahmed ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf, 1210 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operation on a horse, illustration from the 'Book of Farriery' by Ahmed ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf, 1210 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

3
A veterinarian helping a mare to give birth, illustration from the 'Book of Farriery' by Ahmed ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf, 1210 (vellum)
A veterinarian helping a mare to give birth, illustration from the 'Book of Farriery' by Ahmed ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf, 1210 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A veterinarian helping a mare to give birth, illustration from the 'Book of Farriery' by Ahmed ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf, 1210 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

4
Ms. Arabe 2964 fol.34 Doctors from 'The Treatise of Theriac' after Galen, 1217 (vellum)
Ms. Arabe 2964 fol.34 Doctors from 'The Treatise of Theriac' after Galen, 1217 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms. Arabe 2964 fol.34 Doctors from 'The Treatise of Theriac' after Galen, 1217 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

5
'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

6
Ms. Arabe 2964 fol.49 Plants from the 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
Ms. Arabe 2964 fol.49 Plants from the 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms. Arabe 2964 fol.49 Plants from the 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

7
Ms. Arabe 2964 fol.5 Scene from the 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
Ms. Arabe 2964 fol.5 Scene from the 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms. Arabe 2964 fol.5 Scene from the 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

8
Ms. Arabe 2964 fol.17 The Doctor Anoromachus curing his brother bitten by a snake from 'The Treatise of Theriac' after Galen, 1217 (vellum)
Ms. Arabe 2964 fol.17 The Doctor Anoromachus curing his brother bitten by a snake from 'The Treatise of Theriac' after Galen, 1217 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms. Arabe 2964 fol.17 The Doctor Anoromachus curing his brother bitten by a snake from 'The Treatise of Theriac' after Galen, 1217 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

9
Ms. Arabe 2964 fol.57 Medicinal plants for the theriac, from 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
Ms. Arabe 2964 fol.57 Medicinal plants for the theriac, from 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms. Arabe 2964 fol.57 Medicinal plants for the theriac, from 'Treatise of Theriac' after Galien, 1217 (vellum)

Islamic School

Toàn văn sẵn có

10
Folio from an Arabic translation of the Materia Medica by Dioscorides; recto: a physician treats a blindfolded man; verso: text, 1224 (opaque watercolour, ink and gold on paper)
Folio from an Arabic translation of the Materia Medica by Dioscorides; recto: a physician treats a blindfolded man; verso: text, 1224 (opaque watercolour, ink and gold on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folio from an Arabic translation of the Materia Medica by Dioscorides; recto: a physician treats a blindfolded man; verso: text, 1224 (opaque watercolour, ink and gold on paper)

Persian School

Toàn văn sẵn có

11
Ahmet III, 2127 fol.1b Portrait of the author from 'De Materia Medica' by Dioscorides (gouache on paper)
Ahmet III, 2127 fol.1b Portrait of the author from 'De Materia Medica' by Dioscorides (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahmet III, 2127 fol.1b Portrait of the author from 'De Materia Medica' by Dioscorides (gouache on paper)

Mesopotamian

Toàn văn sẵn có

12
Ahmet III, 2127 Illustration from 'De Materia Medica' by Dioscorides (gouache on paper)
Ahmet III, 2127 Illustration from 'De Materia Medica' by Dioscorides (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahmet III, 2127 Illustration from 'De Materia Medica' by Dioscorides (gouache on paper)

Mesopotamian

Toàn văn sẵn có

13
Ms c-23 f.165a, A Doctor Performing a Bleeding in a Crowd of Curious People, from 'The Maqamat' (The Meetings) by Al-Hariri, c.1240 (gouache & ink on vellum)
Ms c-23 f.165a, A Doctor Performing a Bleeding in a Crowd of Curious People, from 'The Maqamat' (The Meetings) by Al-Hariri, c.1240 (gouache & ink on vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ms c-23 f.165a, A Doctor Performing a Bleeding in a Crowd of Curious People, from 'The Maqamat' (The Meetings) by Al-Hariri, c.1240 (gouache & ink on vellum)

Persian School

Toàn văn sẵn có

14
Risale-yi dürûr ül-muhat
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risale-yi dürûr ül-muhat

Hayrullah Efendi

Toàn văn sẵn có

15
Khavasuʹl hayavān
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khavasuʹl hayavān

Abū Al-ʻalāʾ Al-Īyādī, Zuhr Ibn ʻabd Al-Malik; Tabrīzī, Muḥammad Taqī

Toàn văn sẵn có

16
Tuḥfat al-muʼminīn
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuḥfat al-muʼminīn

Muḥammad Muʼmin, Ḥusaynī; Najmʹābādī, Maḥmūd

Toàn văn sẵn có

17
Taẕkirat al-ikhvān: bi-z̤mīmah-ʾi Kunūz al-rumūz
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taẕkirat al-ikhvān: bi-z̤mīmah-ʾi Kunūz al-rumūz

Sulaymān Mīrzā Qājār

v.1

Toàn văn sẵn có

18
MS.Lat.6912 Illuminations from volume 2 of the 'Continens' of Rhazes concerning opthalmology and illnesses of the eye, 1282 (vellum)
MS.Lat.6912 Illuminations from volume 2 of the 'Continens' of Rhazes concerning opthalmology and illnesses of the eye, 1282 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MS.Lat.6912 Illuminations from volume 2 of the 'Continens' of Rhazes concerning opthalmology and illnesses of the eye, 1282 (vellum)

Giovanni Da Monte Cassino

Toàn văn sẵn có

19
Kulliyāt-i ṭibb
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kulliyāt-i ṭibb

Malik Al-Attibāʾ, Muḥammad Taqī

Toàn văn sẵn có

20
Kitāb-i Ṭibb-i Yūsufī: mūsūm bah Jāmiʻ al-Favāyid
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kitāb-i Ṭibb-i Yūsufī: mūsūm bah Jāmiʻ al-Favāyid

Yūsufī Hiravī, Yūsuf Ibn Muḥammad; Yūsufī Hiravī, Yūsuf Ibn Muḥammad

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 123.125.686  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.795.241)
 2. Toàn văn trực tuyến (123.124.709)
 3. Trong mục lục thư viện (252)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (7.104.584)
 2. 1957đến1972  (5.380.323)
 3. 1973đến1988  (19.787.391)
 4. 1989đến2005  (32.372.036)
 5. Sau 2005  (56.699.074)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (93.118.227)
 2. German  (24.479.803)
 3. Chinese  (17.045.860)
 4. French  (14.805.289)
 5. Korean  (3.784.615)
 6. Japanese  (2.958.848)
 7. Spanish  (2.398.165)
 8. Russian  (1.799.456)
 9. Portuguese  (1.036.951)
 10. Italian  (797.593)
 11. Finnish  (376.976)
 12. Danish  (370.395)
 13. Norwegian  (303.666)
 14. Dutch  (299.627)
 15. Polish  (180.172)
 16. Czech  (106.555)
 17. Ukrainian  (96.135)
 18. Romanian  (89.003)
 19. Turkish  (75.148)
 20. Hungarian  (59.865)
 21. Greek  (52.416)
 22. Hebrew  (23.631)
 23. Persian  (12.874)
 24. Arabic  (10.741)
 25. Icelandic  (3.664)
 26. Serbian  (1.961)
 27. Undetermined  (1.204)
 28. Lithuanian  (760)
 29. Latin  (659)
 30. Serbo-Croatian  (155)
 31. Afrikaans  (139)
 32. Vietnamese  (124)
 33. Slovak  (33)
 34. Greek  (31)
 35. Tagalog  (12)
 36. Samoan  (11)
 37. Albanian  (4)
 38. Thai  (4)
 39. Welsh  (3)
 40. Turkish Ottoman (1500 - 1928)  (3)
 41. Georgian  (3)
 42. Maori  (2)
 43. Germanic (Other)  (2)
 44. Macedonian  (1)
 45. Gujarati  (1)
 46. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. French School
 3. Universiteitsbibliotheek Utrecht
 4. Italian School
 5. German School

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...