skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chicago Giant: A Biography of "Long John" Wentworth
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chicago Giant: A Biography of "Long John" Wentworth

Norris, Joe L. ; Fehrenbacher, Don E.

The American Historical Review, 04/1958, Vol.63(3), p.701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1848932

Toàn văn sẵn có

2
The Letters of Stephen A. Douglas
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Letters of Stephen A. Douglas

Fehrenbacher, Don E. ; Johannsen, Robert W.

The American Historical Review, 07/1962, Vol.67(4), p.1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1845310

Toàn văn sẵn có

3
Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's.

Sparks, David S. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 08/1962, Vol.28(3), p.366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2205321

Toàn văn sẵn có

4
Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's

Johannsen, Robert W. ; Fehrenbacher, Don E.

The American Historical Review, 01/1963, Vol.68(2), p.484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904597

Toàn văn sẵn có

5
Antislavery and Disunion, 1858-1861: Studies in the Rhetoric of Compromise and Conflict
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antislavery and Disunion, 1858-1861: Studies in the Rhetoric of Compromise and Conflict

Fehrenbacher, Don E. ; Auer, J. Jeffrey

The American Historical Review, 10/1963, Vol.69(1), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904484

Toàn văn sẵn có

6
Grant, Lee, Lincoln and the Radicals: Essays on Civil War Leadership
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grant, Lee, Lincoln and the Radicals: Essays on Civil War Leadership

Fehrenbacher, Don E. ; Catton, Bruce ; Mcwhiney, Grady

The American Historical Review, 07/1965, Vol.70(4), p.1134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1846951

Toàn văn sẵn có

7
The Negro's Civil War: How American Negroes Felt and Acted During the War for the Union
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Negro's Civil War: How American Negroes Felt and Acted During the War for the Union

Fehrenbacher, Don E. ; Mcpherson, James M.

The American Historical Review, 10/1965, Vol.71(1), p.315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1863261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Freedom Under Lincoln.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom Under Lincoln.

Fehrenbacher, Don E. ; Sprague, Dean

The Journal of Southern History, 11/1965, Vol.31(4), p.464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2205357

Toàn văn sẵn có

9
The Pacific Slope: A History of California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, and Nevada Earl Pomeroy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pacific Slope: A History of California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, and Nevada Earl Pomeroy

Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 02/1966, Vol.35(1), pp.101-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3636630

Toàn văn sẵn có

10
Abraham Lincoln's Philosophy of Common Sense: An Analytical Biography of a Great Mind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abraham Lincoln's Philosophy of Common Sense: An Analytical Biography of a Great Mind

Fehrenbacher, Don E. ; Kempf, Edward J.

The American Historical Review, 04/1966, Vol.71(3), p.1068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1846211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Lincoln's Preparation for Greatness: The Illinois Legislative Years
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln's Preparation for Greatness: The Illinois Legislative Years

Fehrenbacher, Don E. ; Simon, Paul

The American Historical Review, 10/1966, Vol.72(1), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1848380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Land of Many Frontiers: A History of the American Southwest Odie B. Faulk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land of Many Frontiers: A History of the American Southwest Odie B. Faulk

Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 08/1969, Vol.38(3), pp.360-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3636118

Toàn văn sẵn có

13
Strange Enthusiasm: A Life of Thomas Wentworth Higginson
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strange Enthusiasm: A Life of Thomas Wentworth Higginson

Fehrenbacher, Don E. ; Edelstein, Tilden G. ; Kraditor, Aileen S.

The American Historical Review, 10/1969, Vol.75(1), p.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1842054

Toàn văn sẵn có

14
The Era of Expansion: 1800-1848.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Expansion: 1800-1848.

Farnham, Thomas J. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 11/1969, Vol.35(4), p.565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2206848

Toàn văn sẵn có

15
The Era of Expansion: 1800-1848
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Expansion: 1800-1848

Creigier, Don M. ; Fehrenbacher, Don E.

The History Teacher, 11/1969, Vol.3(1), p.62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182745 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3054171

Toàn văn sẵn có

16
The Era of Expansion: 1800-1848
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Expansion: 1800-1848

Brown, W. Burlie ; Fehrenbacher, Don E. ; Weisberger, Bernard A.

The American Historical Review, 02/1970, Vol.75(3), p.922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1854637

Toàn văn sẵn có

17
David C. Broderick: A Political Portrait
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

David C. Broderick: A Political Portrait

Fehrenbacher, Don E. ; Williams, David A.

The Journal of American History, 06/1970, Vol.57(1), p.148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1900584

Toàn văn sẵn có

18
Race & Politics: "Bleeding Kansas" and the Coming of the Civil War.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race & Politics: "Bleeding Kansas" and the Coming of the Civil War.

Fehrenbacher, Don E. ; Rawley, James A.

The Journal of Southern History, 08/1970, Vol.36(3), p.447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2206224

Toàn văn sẵn có

19
Hannibal Hamlin of Maine: Lincoln's First Vice-President
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hannibal Hamlin of Maine: Lincoln's First Vice-President

Fehrenbacher, Don E. ; Hunt, H. Draper

The American Historical Review, 10/1970, Vol.75(6), p.1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1850860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The Radical Republicans: Lincoln's Vanguard for Racial Justice.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Radical Republicans: Lincoln's Vanguard for Racial Justice.

Fehrenbacher, Don E. ; Trefousse, Hans L. ; Belz, Herman ; Kutler, Stanley I.

Political Science Quarterly, 09/1971, Vol.86(3), p.488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2147923

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (11)
 2. 1969đến1973  (19)
 3. 1974đến1978  (14)
 4. 1979đến1984  (17)
 5. Sau 1984  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (63)
 2. Bài báo  (16)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fehrenbacher, Don E.
 2. Don E. Fehrenbacher
 3. Potter, David M.
 4. Fehrenbacher, Don
 5. Johannsen, Robert W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...