skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einwirkung von Butyraldehyd auf bernsteinsaures Natrium bei Gegenwart von Essigsäure-anhydrid ...

Schmidt, Albrecht

Toàn văn không sẵn có

2
4) Butyraldehyd und Bernsteinsäure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

4) Butyraldehyd und Bernsteinsäure

Schmidt, Albrecht

Justus Liebig's Annalen der Chemie, 1889, Vol.255(1-2), pp.68-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00754617 ; E-ISSN: 10990690 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jlac.18892550106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESS AND APPARATUS FOR DISINFECTION BY MEANS OF FORMALDEHYDE

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Et Indlæg i Diskussionen om Zahrtmanns Selvportræt

Schmidt, Albrecht

DOI: 10.11588/diglit.29340.74

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process of producing papers having alpha glossy surface

Schmidt Albrecht ; Balle Gerhard ; Franz Kuno

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Darstellung von Alkylnaphthalinen

Schmidt Albrecht ; Ernst Otto ; Lange Heinrich

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Kennzeichnung von Saatgut

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid for producing low temperatures for cooling purposes

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Herstellung von AEthern hoeherwertiger Alkohole

Schmidt Albrecht ; Lange Hans ; Ost Karl

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanning agent

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Stoffen, insbesondere Duengemitteln

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mittel zur Bodenbehandlung

Schmidt Albrecht ; Steindorff Adolf ; Staudermann Wilhelm

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation for repelling gnats and similar insects

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung zum Daempfen von Geweben

Schmidt Albrecht ; Pfeffer Ernst

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UEberfuehrung von Kupfernitrat-Trihydrat in eine weniger hygroskopische Form

Schmidt Albrecht ; Steindorff Adolf ; Dahmer Georg

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spritz- und Staeubemittel zur Getreiderostbekaempfung

Schmidt Albrecht ; Steindorff Adolf ; Standermann Wilhelm

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkyl naphthalenes and process for preparing the same

Schmidt Albrecht ; Ernst Otto ; Lange Heinrich

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Herstellung von Derivaten der Polyvinylalkohole

Schmidt Albrecht ; Balle Gerhard ; Eisfeld Kurt

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bodenbehandlungsmittel

Schmidt Albrecht ; Steindorff Adolf ; Staudermann Wilhelm

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process of preparing esters of polymeric carbohydrates

Schmidt Albrecht ; Balle Gerhard ; Lange Hans

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (199)
 2. Toàn văn trực tuyến (251)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (38)
 2. 1971đến1988  (14)
 3. 1989đến1999  (20)
 4. 2000đến2008  (142)
 5. Sau 2008  (349)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (478)
 2. German  (74)
 3. French  (19)
 4. Chinese  (3)
 5. Danish  (2)
 6. Korean  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt, A
 3. Schmidt Albrecht
 4. Pieske, Burkert
 5. Alt, Florian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...