skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isaiah Shembe's church

La Hausse, Paul

Journal of African History, p.332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'The cows of Nongoloza': youth, crime and amalaita gangs in Durban, 1900-1936

La Hausse, Paul

Journal of Southern African Studies, 01 March 1990, Vol.16(1), pp.79-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057079008708225

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

So Who Was Elias Kuzwayo? Nationalism, Collaboration and the Picaresque in Natal

La Hausse, Paul

Cahiers d'Études africaines, 1992, Vol.32(127), pp.469-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; DOI: 10.3406/cea.1992.1545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
’The cows of Nongoloza’: youth, crime and amalaita gangs in Durban, 1900–1936
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

’The cows of Nongoloza’: youth, crime and amalaita gangs in Durban, 1900–1936

La Hausse, Paul

Journal of Southern African Studies, 03/1990, Vol.16(1), pp.79-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03057079008708225

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solomon Kadinizulu -- To Bind the Nation: Solomon kaDinizulu and Zulu Nationalism 1913-33 by Nicholas Cope

La Hausse, Paul

Journal of African History, Vol.36(2), p.339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

6
Solomon Kadinizulu - To Bind the Nation: Solomon kaDinizulu and Zulu Nationalism 1913–33. By Nicholas Cope. Pietermaritzburg: University of Natal Press, 1993. Pp. xviii + 302. No price given (ISBN 0-8698-0888-5). (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solomon Kadinizulu - To Bind the Nation: Solomon kaDinizulu and Zulu Nationalism 1913–33. By Nicholas Cope. Pietermaritzburg: University of Natal Press, 1993. Pp. xviii + 302. No price given (ISBN 0-8698-0888-5). (Book review)

La Hausse, Paul

The Journal of African History, 07/1995, Vol.36(2), pp.339-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021853700034319

Toàn văn sẵn có

7
Zulu Historical Consciousness - Inventing Shaka: Using History in the Construction of Zulu Nationalism. By Daphna Golan. Boulder, 1994. Pp. x + 171. £34.50 (ISBN 1-55587-349-9). (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zulu Historical Consciousness - Inventing Shaka: Using History in the Construction of Zulu Nationalism. By Daphna Golan. Boulder, 1994. Pp. x + 171. £34.50 (ISBN 1-55587-349-9). (Book review)

La Hausse, Paul

The Journal of African History, 11/1996, Vol.37(3), pp.507-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021853700035702

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scriptures of the amaNazaretha of EKuphaKameni

La Hausse, Paul

The Journal of African History, July, 1996, Vol.37(2), p.332(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventing Shaka: Using History in the Construction of Zulu Nationalism

La Hausse, Paul

The Journal of African History, 1996, Vol.37(3), pp.507-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: 10.1017/S0021853700035702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Bind the Nation: Solomon kaDinizulu and Zulu Nationalism 1913–33

La Hausse, Paul

The Journal of African History, 1995, Vol.36(2), pp.339-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: 10.1017/S0021853700034319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zulu historical consciousness

La Hausse, Paul

Journal of African History, Vol.37(3), pp.507-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. La Hausse, Paul
  2. Hausse, Paul
  3. Paul La Hausse
  4. Lahausse, P
  5. Hausse, Paul La

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...