skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
SHORTER NOTICES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHORTER NOTICES

Howard-Johnston, J. D.

The English Historical Review, 04/01/1996, Vol.CXI(441), pp.401-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehr/CXI.441.401

Toàn văn sẵn có

2
SHORTER NOTICES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHORTER NOTICES

Howard-Johnston, J. D.

The English Historical Review, 11/01/1996, Vol.CXI(444), pp.1230-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehr/CXI.444.1230

Toàn văn sẵn có

3
REVIEWS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Theological Studies, 1973, Vol.XXIV(1), pp.278-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5185 ; E-ISSN: 1477-4607 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jts/XXIV.1.278

Toàn văn sẵn có

4
REVIEWS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Theological Studies, 1973, Vol.XXIV(1), pp.282-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5185 ; E-ISSN: 1477-4607 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jts/XXIV.1.282

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzance et la mer (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Hellenic Studies, 1 January 1968, Vol.88, pp.252-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00754269 ; DOI: 10.2307/628785

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dumbarton Oaks Papers. No. 25 (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Hellenic Studies, 1 January 1973, Vol.93, pp.275-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00754269 ; DOI: 10.2307/631514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justinian (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The English Historical Review, 1 November 1996, Vol.111(444), pp.1230-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Roman Foreign Policy: Formation and Conduct from Diocletian to Anastasius (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Roman Studies, 1 January 1994, Vol.84, pp.282-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00754358 ; DOI: 10.2307/300953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantinische Geschichte. (Urban Bücher, 117.) (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Theological Studies, 1 October 1971, Vol.22(2), pp.636-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225185 ; E-ISSN: 14774607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vie de Théodore de Sykeon. vol. I vol. II (Subsidia Hagiographica, 48.) (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Theological Studies, 1 April 1973, Vol.24(1), pp.278-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225185 ; E-ISSN: 14774607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantium: An Introduction (Book Review)

Howard-Johnston, J. D.

The Journal of Theological Studies, 1 April 1973, Vol.24(1), pp.282-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225185 ; E-ISSN: 14774607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Howard-Johnston, J. D.
  2. J. D. Howard-Johnston
  3. Howard-Johnston, J
  4. Howard - Johnston, J. D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...