skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Did Europe Conquer The World?

Aktürk, Şener

Insight Turkey, Vol.19(3), pp.243-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Regimes of Ethnicity: Comparative Analysis of Germany, the Soviet Union/Post-Soviet Russia, and Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of Ethnicity: Comparative Analysis of Germany, the Soviet Union/Post-Soviet Russia, and Turkey

Aktürk, Şener

World Politics, 01/2011, Vol.63(1), pp.115-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0043887110000304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Turkish-Russian Axis? Conflicts in Georgia, Syria, and Ukraine, and Cooperation over Nuclear Energy

Aktürk, Sener

Insight Turkey, Fall 2014, Vol.16(4), pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

September 11, 1683: Myth of a Christian Europe and the Massacre in Norway

Aktürk, Sener

Insight Turkey, 2012, Vol.14(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's Civil Rights Movement and the Reactionary Coup: Segregation, Emancipation, and the Western Reaction

Aktürk, Sener

Insight Turkey, Summer 2016, Vol.18(3), pp.141-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

6
Temporal Horizons in the Study of Turkish Politics: Prevalence of Non-Causal Description and seemingly “Global Warming” Type of Causality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal Horizons in the Study of Turkish Politics: Prevalence of Non-Causal Description and seemingly “Global Warming” Type of Causality

Aktürk, Şener

All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 10/31/2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-7757 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20991/allazimuth.472127

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Turkish Minority in German Politics: Trends, Diversification of Representation, and Policy Implications

Aktürk, Sener

Insight Turkey, 2010, Vol.12(1), pp.65-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey

Aktürk, Sener

ISBN10: 110702143X ; ISBN10: 1107614252 ; ISBN13: 9781107021433 ; ISBN13: 9781107614253 ; E-ISBN10: 1107254450 ; E-ISBN13: 9781107254459

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relations between Russia and Turkey Before, During, and After the Failed Coup of 2016

Aktürk, Şener

Insight Turkey, Fall 2019, Vol.21(4), pp.97-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717 ; DOI: 10.25253/99.2019214.06

Toàn văn sẵn có

10
Russia-Turkey Relations
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia-Turkey Relations

Aktürk, Şener ; Alaranta, Toni ; Bechev, Dimitar

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-010818420

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incompatible Visions of Supra-Nationalism: National Identity in Turkey and the European Union *

Aktürk, Sener

European Journal of Sociology, 2007, Vol.48(2), pp.347-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975607000409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Russia's Relations with Turkey, Bulgaria and Romania
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Relations with Turkey, Bulgaria and Romania

Aktürk, Sener ; Ulchenko, Natalia ; Drezov, Kyril ; Soare, Simona R

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-009920685

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Relations with Turkey, Bulgaria and Romania

Aktürk, Sener ; Ulchenko, Natalia ; Drezov, Kyril ; Soare, Simona R.; Orttung, Robert; Pleines, Heiko; Snetkov, Aglaya; Neumann, Matthias; Aris, Stephen; Schröder, Hans-Henning; Perović, Jeronim

DOI: 10.3929/ETHZ-A-009920685

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia-Turkey Relations

Bechev, Dimitar ; Alaranta, Toni ; Aktürk, Şener; Snetkov, Aglaya; Pleines, Heiko; Neumann, Matthias; Orttung, Robert; Aris, Stephen; Schröder, Hans-Henning; Perović, Jeronim

DOI: 10.3929/ETHZ-A-010818420

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ties that Bind: Accommodating Diversity in Canada and the European Union

Aktürk, Sener

Insight Turkey, Vol.12(2), pp.271-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's July 15th Coup: What Happened and Why

Aktürk, Şener

Insight Turkey, Vol.21(3), pp.247-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2012  (3)
 3. 2013đến2015  (3)
 4. 2016đến2018  (5)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Akturk, Sener
 2. Aktürk, Sener
 3. Aktürk, Şener
 4. Aktürk,Şener
 5. Ataman,Muhittin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...