skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carlos Mejías Sandia xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público Citizenship as a co-construction of spaces for participation in the public sphere

Carlos Mejías Sandia ; Pamela Henríquez Rojas

Sociologias, 01 December 2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522 ; E-ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The configuration of the new social movements in face of the social crisis

Sandia, Carlos ; Manríquez, Pablo

Revista Brasileira de Ciências Sociais, 2015, Vol.30(89), pp.159-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01026909 ; E-ISSN: 18069053 ; DOI: 10.17666/3089159-170/2015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carlos Mejías Sandia
  2. Sandia, C.M.
  3. Manríquez, Pablo Suárez
  4. Sandia, Carlos Mejías
  5. Rojas, P.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...