skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yi xóa Chủ đề: Workers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The efficacy of medical masks and respirators against respiratory infection in healthcare workers

Macintyre, CR ; Chughtai, AA ; Rahman, B ; Peng, Y ; Zhang, Y ; Seale, H ; Wang, X ; Wang, Q

ISSN: 1750-2640 ; ISSN: 1750-2659 ; E-ISSN: 1750-2659 ; DOI: 10.1111/irv.12474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China

Zhang, Y ; Seale, H ; Yang, P ; Macintyre, CR ; Blackwell, B ; Tang, S ; Wang, Q

ISSN: 1750-2640 ; E-ISSN: 1750-2659 ; DOI: 10.1111/irv.12025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Q
  2. Yang, Peng
  3. Macintyre, C.R.
  4. Macintyre, CR
  5. Zhang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...