skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Treatment Plants xóa Chủ đề: Economics xóa Năm xuất bản: 2006đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Water and development an evaluation of World Bank support, 1997-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and development an evaluation of World Bank support, 1997-2007

Independent Evaluation Group;; World Bank ; World Bank independent Evaluation Group

ISBN: 0821383930 ; ISBN: 9780821383933 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8393-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
India's Water Economy : Bracing for a Turbulent Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's Water Economy : Bracing for a Turbulent Future

Briscoe, John ; Malik, R.P.S

ISBN: 9780195683196 ; ISBN: 0195683196

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Briscoe, John
  2. Independent Evaluation Group
  3. Malik, R.P.S
  4. World Bank. Independent Evaluation Group

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...