skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the Academy of Marketing Science xóa Chủ đề: Telecommunications Systems & Internet Communications xóa Tác giả/ người sáng tác: Nysveen, H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to Use Mobile Services: Antecedents and Cross-Service Comparisons

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, Summer 2005, Vol.33(3), pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thorbjørnsen, Helge
  2. Pedersen, Pe
  3. Pedersen, Per E.
  4. Thorbjornsen, Helge
  5. Pedersen, P.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...