skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nederkoorn, Chantal xóa Tác giả/ người sáng tác: Guerrieri, Ramona xóa Chủ đề: Impulsivity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disinhibition is easier learned than inhibition. The effects of (dis)inhibition training on food intake

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, August 2012, Vol.59(1), pp.96-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specificity of the failure to inhibit responses in overweight children

Nederkoorn, Chantal ; Coelho, Jennifer S ; Guerrieri, Ramona ; Houben, Katrijn ; Jansen, Anita

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.409-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducing impulsivity leads high and low restrained eaters into overeating, whereas current dieters stick to their diet

Guerrieri , Ramona ; Nederkoorn , Chantal ; Schrooten , Martien ; Martijn , Carolien ; Jansen , Anita

Appetite, 2009, Vol.53(1), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducing impulsivity leads high and low restrained eaters into overeating, whereas current dieters stick to their diet

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Schrooten, Martien ; Martijn, Carolien ; Jansen, Anita

Appetite, 2009, Vol.53(1), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2009.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, 2007, Vol.48(1), pp.119-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jansen, Anita
  2. Guerrieri, Ramona
  3. Guerrieri, R.
  4. Jansen, A.
  5. Nederkoorn, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...