skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Del Negro, Albert A xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echocardiographic abnormalities in chronic alcoholics with and without overt congestive heart failure

Mathews, E C ; Gardin, J M ; Henry, W L ; Del Negro, A A ; Fletcher, R D ; Snow, J A ; Epstein, S E

The American journal of cardiology, March 1981, Vol.47(3), pp.570-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 6451168 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indications for and use of artificial cardiac pacemakers: Part I

Del Negro, A A ; Fletcher, R D

Current problems in cardiology, October 1978, Vol.3(7), pp.1-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2806 ; PMID: 122754 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indications for and use of artificial cardiac pacemakers: Part II

Del Negro, A A ; Fletcher, R D

Current problems in cardiology, November 1978, Vol.3(8), pp.1-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2806 ; PMID: 756361 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive detection of coronary artery patency using continuous ST-segment monitoring

Krucoff, M W ; Green, C E ; Satler, L F ; Miller, F C ; Pallas, R S ; Kent, K M ; Del Negro, A A ; Pearle, D L ; Fletcher, R D ; Rackley, C E

The American journal of cardiology, 15 April 1986, Vol.57(11), pp.916-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3962892 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventricular arrhythmias during reperfusion

Miller, F C ; Krucoff, M W ; Satler, L F ; Green, C E ; Fletcher, R D ; Del Negro, A A ; Pearle, D L ; Kent, K M ; Rackley, C E

American heart journal, November 1986, Vol.112(5), pp.928-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3776819 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Del Negro, Albert A.
  2. Fletcher, Ross D.
  3. Del Negro, A.A.
  4. Fletcher, R.D.
  5. Green, Curtis E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...