skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Shanableh, Tamer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altering split decisions of coding units for message embedding in HEVC

Shanableh, Tamer

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(7), pp.8939-8953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-017-4787-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, October 2012, Vol.27(9), pp.1025-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2012.06.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntax friendly and syntax amendment approaches to error resiliency in the MPEG-4 Simple Scalable Profile

Shanableh, Tamer ; Reid, Gus

Signal Processing: Image Communication, 2005, Vol.20(5), pp.389-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2005.03.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error resiliency transcoding and decoding solutions using distributed video coding techniques

Shanableh, Tamer ; May, Tony ; Ishtiaq, Faisal

Signal Processing: Image Communication, 2008, Vol.23(8), pp.610-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2008.05.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining visual MPEG tools in the context of video adaptability

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, 2006, Vol.21(2), pp.156-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2005.09.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shanableh, Tamer
  2. Shanableh, T.
  3. Ishtiaq, Faisal
  4. Reid, G
  5. May, Tony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...