skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Differential Scanning Calorimetry (Dsc) xóa Chủ đề: Polymers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), pp.617-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the Molecular Dynamics of Multiarm Star Polymers with a Poly(ethyleneimine) Core and Poly(lactide) Multiarms

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M; Hu, Ming (editor)

Materials, 2017, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma10020127 ; PMCID: 5459105 ; PMID: 28772486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Román, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 20 December 2013, Vol.574, pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/j.tca.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterising the glass transition and relaxation kinetics by conventional and temperature-modulated differential scanning calorimetry

Hutchinson, John M

Thermochimica Acta, 1998, Vol.324(1), pp.165-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/S0040-6031(98)00532-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel comparative study of different layered silicate clay types on exfoliation process and final nanostructure of trifunctional epoxy nanocomposites

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus Solé, Yolanda; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, John M
  2. Hutchinson, Jm
  3. Hutchinson, J.M.
  4. Hutchinson, John
  5. Colomer, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...