skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P

Preventive Veterinary Medicine, 01 April 2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5877 ; E-ISSN: 1873-1716 ; DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, Nostalgia and the Dutch Colonial Elite in Times of Transition, ca. 1900-1970

Drieënhuizen, Caroline

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2014, Vol.170(4), pp.504-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379 ; DOI: 10.1163/22134379-17004016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Licit Cocaine in the Netherlands

Bos, Annemarie

De Economist, 2006, Vol.154(4), pp.581-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-063X ; E-ISSN: 1572-9982 ; DOI: 10.1007/s10645-006-9031-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustment and Discontent: Representations of Women in the Dutch East Indies

Gouda, Frances

The Journal of Asian Studies, August, 1996, Vol.55(3), p.796(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743

Elson, R. E.

The Journal of Asian Studies, Feb, 1998, Vol.57(1), p.288(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minabasa in the Dutch East Indies

Nourse, Jennifer W.

The Journal of Asian Studies, May, 1997, Vol.56(2), p.554(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustment and Discontent. Representations of Women in the Dutch East Indies

Taylor, Jean Gelman

Journal of Southeast Asian Studies, March, 1998, Vol.29(1), p.204(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java: 1680-1743.(Review)

Borschberg, Peter

Journal of Southeast Asian Studies, Sept, 1998, Vol.29(2), p.428(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies.(Review)

Naylor, Simon

Political Geography, Jan, 1999, Vol.18(1), p.106(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Camp Life is Paradise for Freddy: A Childhood in the Dutch East Indies, 1933-1946.(Brief article)(Book review)

ProtoView, 2017

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies, 1816-1942.(Brief article)(Book review)

ProtoView, 2018

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies.(Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies, 1816-1942)(Book review)

Neelakantan, Vivek

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, Jan, 2019, Vol.175(1), p.89(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The journal of Olof Eriksson Willman; from his voyage to the Dutch East Indies and Japan, 1648-1654.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, Dec, 2013, Vol.28(6)

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Defining Years of the Dutch East Indies 1942-1949.(Book Review)(Brief Article)

Reference & Research Book News, Nov, 2003, Vol.18, p.48

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial spectacles; the Netherlands and the Dutch East Indies at the world exhibitions, 1880-1931.(Brief Article)(Book Review)

Reference & Research Book News, Feb, 2007

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2002  (4)
 3. 2003đến2006  (2)
 4. 2007đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (12)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elson, R. E.
 2. Elson, Re
 3. Nourse, Jennifer W
 4. Taylor, Jean Gelman
 5. Taylor, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...