skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Small-Area Income and Poverty Estimates: Priorities for 2000 and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small-Area Income and Poverty Estimates: Priorities for 2000 and Beyond

Panel on Estimates of Poverty for Small Geographic Area ;Kalton, Graham ;Citro, Constance F. ;Commission on Behavioral and Social Sciences and Education ;Committee on National Statistics ;National Research Council ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;Kalton, Graham;; Graham Kalton (Editor) ; Constance F. Citro (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Estimates of Poverty for Small Geographic Area (Corporate Author)

ISBN: 9780309071468 ; ISBN: 0309071461 ; E-ISBN: 9780309501736 ; E-ISBN: 0309501733 ; DOI: 10.17226/9957

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...