skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Chủ đề: Bacteria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Proteomics of Microbial Human Pathogens

Soares, Nelson C ; Bou, German ; Blackburn, Jonathan M

Frontiers in microbiology, 2016, Vol.7, pp.1742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 27867374 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage Avoidance and Repair Mechanisms of Extreme Halophiles to Ionizing Radiation

DiRuggiero, Jocelyne; Air Force Office of Scientific Research; JOHNS HOPKINS UNIV BALTIMORE MD

DOI: 10.21236/ADA585300

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Biology of Dehalococcoides: Using Network Inference Modeling to Integrate Omics Datasets Under Varied Conditions

Richardson, Ruth; US Dept of the Army; CORNELL UNIV ITHACA NY OFFICE OF SPONSORED PROGRAMS

DOI: 10.21236/ADA559471

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...