skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm.(Report)

Bai, J. M. ; Chen, X. L. ; Lu, X. X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. E. ; Liu, X. - C. ; Sun, B. Sh. ; Zhang, J. M. ; Sui, Q. J.

Russian Journal of Plant Physiology, July, 2011, Vol.58(4), p.728(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: "Effects of Different Conservation Methods on the Genetic Stability of Potato Germplasm".(Correction notice)

Bai, J. ; Chen, X. ; Lu, X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. ; Liu, X. ; Sun, B. ; Zhang, J. ; Yin, G. ; Sui, Q.

Russian Journal of Plant Physiology, Sept, 2011, Vol.58(5), p.949(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypervascular hepatic focal lesions on dynamic contrast-enhanced CT: preliminary data from arterial phase scans texture analysis for classification

Song, S. ; Li, Z. ; Niu, L. ; Zhou, X. ; Wang, G. ; Gao, Y. ; Wang, J. ; Liu, F. ; Sui, Q. ; Jiao, L. ; Lu, J.

Clinical Radiology, 2019, Vol.74(8), p.653.e11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9260 ; DOI: 10.1016/j.crad.2019.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sui, Q
  2. Xin, X.
  3. Wang, J
  4. Niu, L.
  5. Wang, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...