skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: BMC medical research methodology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility and acceptability of using the Mother-Generated Index (MGI) as a Patient Reported Outcome Measure in a randomised controlled trial of maternity care

Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter ; Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter

BMC Medical Research Methodology, 2015, Vol.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712288

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility and acceptability of using the Mother-Generated Index (MGI) as a Patient Reported Outcome Measure in a randomised controlled trial of maternity care

Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth William ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter

BMC medical research methodology, 18 November 2015, Vol.15, pp.100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2288 ; PMID: 26582386 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12874-015-0092-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diggle, Peter
  2. Knapp, Rebecca
  3. Downe, Soo
  4. Symon, Andrew
  5. Knapp, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...