skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND HILFGERÄT ZUR UNTERSUCHUNG DES KÖRPERS , BESONDERS FÜR DIE TOMOGRAPHIE

Thirion, Jean-Philippe, F-75012 Paris, Fr ; Ayache, Nicholas, F-75015 Paris, Fr

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmåde og hjælpeapparat til undersøgelse af et legeme, især til tomografi

Thirion, Jean-Philippe ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE AYUDA A LA INSPECCION DE UN CUERPO, ESPECIALMENTE PARA LA TOMOGRAFIA

Thirion, Jean-Philippe ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND HILFGERÄT ZUR UNTERSUCHUNG DES KÖRPERS , BESONDERS FÜR DIE TOMOGRAPHIE

Thirion, Jean-Philippe ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for examining a body, particularly for tomography

Thirion; Jean-Philippe ; Ayache; Nicholas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET DISPOSITIF D'AIDE A L'INSPECTION D'UN CORPS, NOTAMMENT POUR LA TOMOGRAPHIE

Thirion Jean-Philippe ; Ayache Nicholas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR EXAMINING A BODY, PARTICULARLY FOR TOMOGRAPHY

Thirion, Jean-Philippe ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET DISPOSITIF D'AIDE A L'INSPECTION D'UN CORPS, NOTAMMENT POUR LA TOMOGRAPHIE

Thirion Jean-Philippe ; Ayache Nicholas

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (5)
  2. German  (4)
  3. English  (4)
  4. Danish  (1)
  5. Spanish  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...