skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: David Weir xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A womb of his own: Joyce's sexual aesthetics. (Joyce and Homosexuality)

Weir, David

James Joyce Quarterly, Spring, 1994, Vol.31(3), p.207(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engendered Trope in Joyce's 'Dubliners.'

Weir, David

James Joyce Quarterly, Fall, 1997, Vol.35(1), p.165(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epiphanoumenon

Weir, David

James Joyce Quarterly, Wntr, 1994, Vol.31(2), p.55(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gnomon is an island: Euclid and Bruno in Joyce's narrative practice. (Dubliners Issue)

Weir, David

James Joyce Quarterly, Wntr, 1991, Vol.28(2), p.343(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

5
How Americans Responded: A Study of Public Reactions to 9/11/01
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Americans Responded: A Study of Public Reactions to 9/11/01

Traugott, Michael ; Brader, Ted ; Coral, Deborah ; Curtin, Richard ; Featherman, David ; Groves, Robert ; Hill, Martha ; Jackson, James ; Juster, Thomas ; Kahn, Robert ; Kennedy, Courtney ; Kinder, Donald ; Pennell, Beth-Ellen ; Shapiro, Matthew ; Tessler, Mark ; Weir, David ; Willis, Robert

Political Science & Politics, 9/2002, Vol.35(03), pp.511-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1049096502000768

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Weir, David

Modern Philology, May, 2000, Vol.97(4), p.626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of Social Research

Weir, David

Sociology, January 1970, Vol.4(1), pp.142-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/003803857000400139

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sophomore plum(p)s for old man Moses. (James Joyce's 'Ulysses')

Weir, David

James Joyce Quarterly, Spring, 1991, Vol.28(3), p.657(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stephen on the Rocs: a source for the bird-girl epiphany. (James Joyce's 'A Portrait of the Artist as a Young Man')

Weir, David

James Joyce Quarterly, Spring-Summer, 1995, Vol.32(3-4), p.709(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age of Reason

Weir, David

The Journal of Economic History, 1993, Vol.53(2), pp.419-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0507 ; E-ISSN: 1471-6372 ; DOI: 10.1017/S0022050700013115

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What did he know, and when did he know it: the Little Review, Joyce, and 'Ulysses'.(Joyce and the Law)(Critical Essay)

Weir, David

James Joyce Quarterly, Spring-Summer, 2000, Vol.37(3-4), p.389(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What "Mn" means. (in 'Ulysses')

Weir, David

James Joyce Quarterly, Spring, 1993, Vol.30(3), p.480(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4183

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1992  (2)
 3. 1993đến1993  (2)
 4. 1994đến1995  (3)
 5. Sau 1995  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weir, David
 2. David Weir
 3. Weir, D
 4. Traugott, M.
 5. Curtin, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...