skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Likun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary face and construct validation study of a virtual basic laparoscopic skill trainer

Sankaranarayanan, Ganesh ; Lin, Henry ; Arikatla, Venkata S ; Mulcare, Maureen ; Zhang, Likun ; Derevianko, Alexandre ; Lim, Robert ; Fobert, David ; Cao, Caroline ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B ; De, Suvranu

Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques. Part A, March 2010, Vol.20(2), pp.153-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-9034 ; PMID: 20201683 Version:1 ; DOI: 10.1089/lap.2009.0030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Image Orientation on a Dynamic Laparoscopic Task

Zhang, Likun ; Cao, Caroline G.L

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2010, Vol.54(11), pp.774-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/154193121005401108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ergonomic considerations in natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES): a case study

Tessier, Cristina ; Zhang, Likun ; Cao, Caroline G L

Work (Reading, Mass.), 2012, Vol.41 Suppl 1, pp.4683-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1875-9270 ; PMID: 22317442 Version:1 ; DOI: 10.3233/WOR-2012-0110-4683

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of automatic image realignment on visuomotor coordination in simulated laparoscopic surgery.(Report)

Zhang, Likun ; Cao, Caroline G. L.

Applied Ergonomics, Nov, 2012, Vol.43(6), p.993(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing the learning curve of the VBLaST-PT.sup.(c) (Virtual Basic Laparoscopic Skill Trainer)

Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, Venkata Sreekanth ; Ahn, Woojin ; Grosdemouge, Cristol ; Rideout, Jesse M. ; Epstein, Scott K. ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D. ; Jones, Daniel B. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Oct, 2013, Vol.27(10), p.3603(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sleep hours and fatigue on performance in laparoscopic surgery simulators.(Report)

Olasky, Jaisa ; Chellali, Amine ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Zhang, Likun ; Miller, Amie ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven D. ; Schneider, Benjamin E. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Sept, 2014, Vol.28(9), p.2564(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST Peg Transfer Task: A First Step toward an Alternate Training Standard

Chellali, Amine ; Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, V.S ; Ahn, Woojin ; Derevianko, A.P ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B ; Demoya, Marc ; Cao, Caroline Gl

Surgical Endoscopy, 01 October 2014, Vol.28(10), pp.2856--2862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Likun
  2. Zhang, L.
  3. Cao, Caroline G.L.
  4. Cao, Caroline
  5. Cao, Caroline G. L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...