skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Alexandra María Sandulescu Budea xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Cómo la música llega a la actualidad?

Alexandra María Sandulescu Budea

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411287

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Cómo la música llega a la actualidad?

Alexandra María Sandulescu Budea

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411287.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5411287

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La industria musical y el proceso de metamorfosis disruptiva digital

Alexandra María Sandulescu Budea ; Marco Juan de Dios

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La industria musical y el proceso de metamorfosis disruptiva digital

Alexandra María Sandulescu Budea ; Marco Juan de Dios

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5411263

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Hình ảnh  (2)
  2. Tài nguyên văn bản  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alexandra María Sandulescu Budea
  2. Marco Juan de Dios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...