skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: du Plessis, P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NEWLY-APPOINTED PRINCIPALS AT PUBLIC HIGH SCHOOLS IN GAUTENG. Is social justice served?

Wiehahn, Johan ; Du Plessis, Pierre

Koers, 2018, Vol.83(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.83.1.2336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHALLENGES FOR RURAL SCHOOL LEADERS IN A DEVELOPING CONTEXT: A CASE STUDY ON LEADERSHIP PRACTICES OF EFFECTIVE RURAL PRINCIPALS

Du Plessis, Pierre

Koers, 2017, Vol.82(3), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.82.3.2337

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Du Plessis, Pierre
  2. du Plessis, P.
  3. Wiehahn, Johan
  4. Pierre Du Plessis
  5. Wiehahn, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...