skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M ISAGH P ARSA , States, Ideologies, and Social Revolutions: A Comparative Analysis of Iran, Nicaragua and the Philippines (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Pp. 336. $54.95 cloth, $19.95 paper.

Katz, Mark N.

International Journal of Middle East Studies, 2001, Vol.33(3), pp.452-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; DOI: 10.1017/S0020743801233066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational revolutionary ideologies

Katz, Mark

Society, 2005, Vol.42(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02687511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russian-US relations improve?(Essay)

Katz, Mark N.

Strategic Studies Quarterly, 2014, Vol.8(2), p.129(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-1815

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Putin’s and Brezhnev’s Policies toward the Middle East

Katz, Mark

Society, 2008, Vol.45(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-008-9065-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Does the Cold War Continue in the Third World?

Katz, Mark N

Journal of Peace Research, November 1990, Vol.27(4), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027004001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superpower Conflict Resolution: Lessons for the Future

Katz, Mark N

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, November 1991, Vol.518(1), pp.177-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716291518001015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be a revolution in Central Asia?

Katz, Mark N.

Communist and Post-Communist Studies, June, 2007, Vol.40(2), p.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-democratic revolutions and attempts at state breakup: is there a connection?

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2007, Vol.169(3), p.111(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary change in Central Asia

Katz, Mark N.

World Affairs, Spring, 2006, Vol.168(4), p.157(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putin's pro-Israel policy.(Vladimir Putin)

Katz, Mark N.

Middle East Quarterly, Wntr, 2005, Vol.12(1), p.51(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-9467

Toàn văn sẵn có

11
The Soviet-Cuban Connection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet-Cuban Connection

Katz, Mark N.

International Security, 22/1983, Vol.8(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2538487

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet—Cuban Connection

Katz, Mark N

International Security, 1983, Vol.8(1), pp.88-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic revolutions: why some succeed, why others fail

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2004, Vol.166(3), p.163(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saudi-Russian relations in the Putin Era

Katz, Mark N.

The Middle East Journal, Autumn, 2001, Vol.55(4), p.603(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be revolution in Central Asia?

Katz, Mark N

Communist and Post-Communist Studies, 2007, Vol.40(2), pp.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2007.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, Andrei P. Tsygankov (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006), xxvi, 218 pp. + tables.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, Andrei P. Tsygankov (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006), xxvi, 218 pp. + tables.

Katz, Mark N.

Nationalities Papers, 03/2007, Vol.35(1), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0090599200023023

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of the Vietnam War 1945-1948

Katz, Mark N

The Review of Politics, 1980, Vol.42(2), pp.131-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500031417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Mikhail A. Alexseev, ed., Center–Periphery Conflict in Post-Soviet Russia: A Federation Imperiled. New York: St. Martin's Press, 1999, vi + 298 pp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mikhail A. Alexseev, ed., Center–Periphery Conflict in Post-Soviet Russia: A Federation Imperiled. New York: St. Martin's Press, 1999, vi + 298 pp.

Katz, Mark N.

Nationalities Papers, 09/2000, Vol.28(3), pp.601-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0090599200042537

Toàn văn sẵn có

19
Mohammad-Reza Djalili, Frederic Grare and Shirin Akiner, eds, Tajikistan: The Trials of Independence. New York: St Martin's Press, 1997, xiii, 248 pp., U.S.$39.95.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mohammad-Reza Djalili, Frederic Grare and Shirin Akiner, eds, Tajikistan: The Trials of Independence. New York: St Martin's Press, 1997, xiii, 248 pp., U.S.$39.95.

Katz, Mark N.

Nationalities Papers, 12/1998, Vol.26(4), pp.807-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0090599200008229

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution: Refining Its Defining

Yinger, J. ; Katz, Mark

International Journal of Group Tensions, 2001, Vol.30(4), pp.349-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-0732 ; E-ISSN: 1573-3408 ; DOI: 10.1023/A:1012724902591

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (5)
 2. 1990đến1999  (5)
 3. 2000đến2003  (6)
 4. 2004đến2007  (9)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Katz, Mark N
 2. Katz, Mark
 3. Katz, M.N.
 4. Mark N. Katz
 5. Katz, Mn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...