skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Wave Power xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of theoretical near-shore wave power potential along the Lithuanian coast of the Baltic Sea.(Report)

Kasiulis, Egidijus ; Punys, Petras ; Kofoed, Jens Peter

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, Vol.41, p.134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-0321 ; DOI: 10.1016/j.rser.2014.08.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dispersion of surface contaminants by Stokes drift in random waves.(Report)

Huang, Guoxing ; Law, Wing-Keung Adrian

Acta Oceanologica Sinica, 2018, Vol.37(7), p.55(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-505X ; DOI: 10.1007/s13131-018-1243-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical properties of moisture transport in East Asia and their impacts on wetness/dryness variations in North China.(Report)

Zhang, Zengxin ; Zhang, Qiang ; Chen, Xi ; Zhang, Jinchi ; Zhou, Jianwei

Theoretical and Applied Climatology, June, 2011, Vol.104(3-4), p.337(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-798X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assessment of global ocean wave energy resources over the last 45 a.(Report)

Zheng, Chongwei ; Shao, Longtan ; Shi, Wenli ; Su, Qin ; Lin, Gang ; Li, Xunqiang ; Chen, Xiaobin

Acta Oceanologica Sinica, 2014, Vol.33(1), p.92(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-505X ; DOI: 10.1007/s13131-014-0418-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshwater production from the motion of ocean waves -- A review.(Report)

Leijon, Jennifer ; Bostrom, Cecilia

Desalination, June 1, 2018, Vol.435, p.161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2017.10.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Xi
  2. Huang, Guoxing
  3. Zhang, Qiang
  4. Punys, Petras
  5. Boström, Cecilia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...