skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First principles calculations on the effect of interstitial oxygen on phase stability and β–α″ martensitic transformation in Ti–Nb alloys

Salloom, R. ; Reith, D. ; Banerjee, R. ; Srinivasan, S.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(16), pp.11473-11487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2381-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe

Schober, M. ; Eidenberger, E. ; Leitner, H. ; Staron, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R.

Applied Physics A, 2010, Vol.99(4), pp.697-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-8396 ; E-ISSN: 1432-0630 ; DOI: 10.1007/s00339-010-5725-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical review: insulin pump-associated adverse events in adults and children

Ross, P. ; Milburn, J. ; Reith, D. ; Wiltshire, E. ; Wheeler, B.

Acta Diabetologica, 2015, Vol.52(6), pp.1017-1024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0940-5429 ; E-ISSN: 1432-5233 ; DOI: 10.1007/s00592-015-0784-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family CHAOS is associated with glycaemic control in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus

Chae, M. ; Taylor, B. ; Lawrence, J. ; Healey, D. ; Reith, D. ; Gray, A. ; Wheeler, B.

Acta Diabetologica, 2016, Vol.53(1), pp.49-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0940-5429 ; E-ISSN: 1432-5233 ; DOI: 10.1007/s00592-015-0736-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reith, D
  2. Reith, D. M.
  3. Wheeler, B. J.
  4. Schober, M.
  5. Salloom, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...