skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam

Fournié, Guillaume ; Tripodi, Astrid ; Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Nguyen, Van Trong ; Tran, Trong Tung ; Bisson, Andrew ; Pfeiffer, Dirk U ; Newman, Scott H

Scientific reports, 12 July 2016, Vol.6, pp.29463 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 27405887 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep29463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospects for Food Fermentation in South-East Asia, Topics From the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the End of the AsiFood Erasmus+Project

Wache, Yves ; Do, Thuy-Le ; Do, Thi-Bao-Hoa ; Do, Thi-Yen ; Haure, Maxime ; Ho, Phu-Ha ; Anal, Anil Kumar ; Le, Van-Viet-Man ; Li, Wen-Jun ; Licandro, Helene ; Lorn, Da ; Ly-Chatain, Mai-Huong ; Ly, Sokny ; Mahakarnchanakul, Warapa ; Mai, Dinh-Vuong ; Mith, Hasika ; Nguyen, Dzung-Hoang ; Nguyen, Thi-Kim-Chi ; Nguyen, Thi-Minh-Tu ; Nguyen, Thi-Thanh-Thuy

Frontiers in Microbiology, Oct 15, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lorn, Da
  2. Nguyen, Van Trong
  3. Nguyen, Dzung-Hoang
  4. Nguyen, Thi-Kim-Chi
  5. Bisson, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...