skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Alt-PressWatch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Independent Society: Poland under Martial Law

Gebert, Konstanty

Alternatives: Global, Local, Political, July 1990, Vol.15(3), pp.355-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437549001500306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Poland is the new France for Germany

Guerot, Ulrike ; Gebert, Konstanty

OpenDemocracy, Jan 2, 2013

E-ISSN: 14765888

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Poland is the new France for Germany

Guerot, Ulrike ; Gebert, Konstanty

OpenDemocracy, Oct 17, 2012

E-ISSN: 14765888

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gebert, Konstanty
  2. Guerot, Ulrike
  3. Gebert, K.
  4. Konstanty Gebert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...