skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: project financing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Text

Sotnikov, Sergey

Farm Sector Restructuring in Belarus, August 2000, Vol.1(1), pp.1-121 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9780821347928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

프로젝트 파이낸싱에 관한 법적 연구 -민간투자법에 의해 추진되는 프로젝트를 중심으로-

김기수 ; Ki Soo Kim

상사법연구, 2007, Vol.26(1), p.85

ISSN: 1226-3362

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Claessens, Stijn
  2. Klenow, Pete
  3. 김기수
  4. World Bank,
  5. Sobaci, Tolga

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...