skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fujita, Tsuyoshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of recycling industry development in Japan following the Eco-Town program for eco-industrial development

Ohnishi, Satoshi ; Fujii, Minoru ; Fujita, Tsuyoshi ; Matsumoto, Toru ; Dong, Liang ; Akiyama, Hiroyuki ; Dong, Huijuan

Journal of Cleaner Production, 15 February 2016, Vol.114, pp.95-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.04.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards preventative eco-industrial development: an industrial and urban symbiosis case in one typical industrial city in China

Dong, Liang ; Fujita, Tsuyoshi ; Dai, Ming ; Geng, Yong ; Ren, Jingzheng ; Fujii, Minoru ; Wang, Yi ; Ohnishi, Satoshi

Journal of Cleaner Production, 15 February 2016, Vol.114, pp.387-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.05.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent progress on innovative eco-industrial development

Geng, Yong ; Fujita, Tsuyoshi ; Park, Hung-Suck ; Chiu, Anthony S.F ; Huisingh, Donald

Journal of Cleaner Production, 15 February 2016, Vol.114, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncovering opportunity of low-carbon city promotion with industrial system innovation: Case study on industrial symbiosis projects in China

Dong, Liang ; Gu, Fumei ; Fujita, Tsuyoshi ; Hayashi, Yoshitsugu ; Gao, Jie

Energy Policy, Feb 2014, Vol.65, p.388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03014215 ; E-ISSN: 18736777

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...