skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cukerova , V. ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efektivnost zdanovani v lesnim hospodarstvi
Efficiency of taxation in forestry

Cukerova , V. )

Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, 1996, Vol.(4), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0322-9688

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porovnanie danovych nastrojov uplatnovanych v lesnictve SR a v krajinach EU
[Comparison of taxation tools being applied in the forestry of SR and EU countries]

Cukerova , V. )

Ekologicke obhospodarovanie lesov pre ich nepretrzity rozvoj - Ecological management of forests for their sustainable development, Zvolen (Slovak Republic), 23-27 Oct 1995, 1996, pp.267-271

Related ISBN: 80-88853-03-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cukerova , V. )

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...