skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of concept domains and its application in biomedical information retrieval

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Information Systems and e-Business Management, 2015, Vol.13(4), pp.647-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-9846 ; E-ISSN: 1617-9854 ; DOI: 10.1007/s10257-014-0259-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the impact of domain expertise on query formulation, relevance assessment and retrieval performance in clinical settings

Tamine, Lynda ; Chouquet, Cecile

Information Processing and Management, March 2017, Vol.53(2), pp.332-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vers l’intégration des métarôles pour la recherche d’information collaborative

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

Document numérique, 2015, Vol.18(2), pp.9-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746247383 ; ISBN: 2746247380

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On domain expertise-based roles in collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba

Information Processing and Management, September 2014, Vol.50(5), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Match for Multi-criteria Document Relevance

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda; Tamine, Lynda (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 28, 2014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSRIM: A Deep Neural Information Retrieval Model Enhanced by a Knowledge Resource Driven Representation of Documents

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bricon-Souf, Nathalie; Bricon-Souf, Nathalie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2017

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Match for Multi-criteria Document Relevance

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda ; Yahia, Sadok Ben

Arxiv ID: 1409.6512

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Deep Neural Approach for Knowledge-Based IR

Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie; Bricon-Souf, Nathalie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 23, 2016

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing and Management, November 2016, Vol.52(6), pp.1122-1141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSRIM: A Deep Neural Information Retrieval Model Enhanced by a Knowledge Resource Driven Representation of Documents

Nguyen, Gia-Hung ; Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bricon-Souf, Nathalie

Arxiv ID: 1706.04922

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Deep Neural Approach for Knowledge-Based IR

Nguyen, Gia-Hung ; Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie

Arxiv ID: 1606.07211

Toàn văn sẵn có

12
IRIT at TREC 2014 Contextual Suggestion Track
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRIT at TREC 2014 Contextual Suggestion Track

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda ; Ben Yahia, Sadok; Irit/UPS Toulouse (France) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Définition et exploitation des méta-rôles des utilisateurs pour la recherche d’information collaborative.

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2015.8 ; Related DOI: 10.24348/coria.2015

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modèle Neuronal de Recherche d’Information Augmenté par une Ressource Sémantique.

Nguyen, Gia-Hung ; Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2017.4 ; Related DOI: 10.24348/coria.2017

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quels facteurs de pertinence pour la recherche de produits ecommerce ?

Soulier, Laure ; Ben Jabeur, Lamjed ; Mousset, Paul ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/sdnri.2016.12 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2016

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modèle neuronal tripartite pour la représentation de documents

Nguyen, Gia-Hung ; Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/CORIA.2018.PAPER25 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2018

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Répondre à des requêtes cliniques PICO.

Znaidi, Eya ; Tamine, Lynda ; Latiri, Chiraz; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/sdnri.2016.18 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2016

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un modèle de recherche d'information collaborative basé sur l'expertise des utilisateurs.

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/sdnri.2014.CORIA-6 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tamine, Lynda
 2. Soulier, Laure
 3. Bricon-Souf, Nathalie
 4. Nguyen, Gia-Hung
 5. Tamine, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...