skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalism, Judiciary, and Democracy in Islamic Societies

Tezcür, Güneş Murat

Polity, 17 September October 2007 2007, Vol.39(4), pp.479-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323497 ; E-ISSN: 17441684 ; DOI: 10.1057/palgrave.polity.2300086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Religiosity and Islamic Rule in Iran
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religiosity and Islamic Rule in Iran

Tezcür, Güneş Murat ; Azadarmaki, Taghi

Journal for the Scientific Study of Religion, 06/2008, Vol.47(2), pp.211-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8294 ; E-ISSN: 1468-5906 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5906.2008.00403.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Judicial Activism in Perilous Times: The Turkish Case
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial Activism in Perilous Times: The Turkish Case

Tezcür, Güneş Murat

Law & Society Review, 06/2009, Vol.43(2), pp.305-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00239216 ; E-ISSN: 15405893 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5893.2009.00374.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran's Presidential Election: The Failure of Managed Functionalism

Tezcür, Günes

Insight Turkey, 2009, Vol.11(3), pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran in World Politics: The Question of the Islamic Republic

Tezcür, Günes

Insight Turkey, Vol.12(1), pp.248-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood, Beliefs and Ballots: The Management of Kurdish Nationalism in Turkey, 2007-2009

Tezcür, Günes

Insight Turkey, Vol.12(2), pp.247-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When democratization radicalizes: The Kurdish nationalist movement in Turkey

Tezcür, Güneş Murat

Journal of Peace Research, November 2010, Vol.47(6), pp.775-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310386156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Democracy in Iran

Tezcür, Güneş Murat ; Azadarmaki, Taghi ; Bahar, Mehri ; Nayebi, Hooshang

Political Research Quarterly, June 2012, Vol.65(2), pp.235-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912910395326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospects for Resolution of the Kurdish Question: A Realist Perspective

Tezcür, Günes

Insight Turkey, 2013, Vol.15(2), pp.68-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey

Tezcür, Günes

International Journal of Middle East Studies, Vol.46(1), pp.212-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813001529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of ethnicity and nationhood in Germany, Russia, and Turkey

Gorenburg, Dmitry ; Stroschein, Sherrill ; Tezcür, Güneş Murat ; Aktürk, Şener

Nationalities Papers, 03 September 2014, Vol.42(5), pp.890-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.924915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catholic and Muslim Human Rights Activism in Violent Internal Conflicts

Tezcür, Güneş Murat

Politics and Religion, 2015, Vol.8(1), pp.111-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-0483 ; E-ISSN: 1755-0491 ; DOI: 10.1017/S1755048314000790

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and nationalist mobilization: the onset of the Kurdish insurgency in Turkey

Tezcür, Güneş Murat

Nationalities Papers, 04 March 2015, Vol.43(2), pp.248-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.970527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿SON LOS GUERRILLEROS DIFERENTES DE LOS PARAMILITARES? UNA INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS MOTIVACIONALES EN COLOMBIA

Ugarriza, Juan ; Nussio, Enzo

Análisis Político, Sep-Dec 2015, Vol.28(85), pp.189-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01214705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Ethnic Exclusion and Mobilization: The Kurdish Conflict in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Exclusion and Mobilization: The Kurdish Conflict in Turkey

Tezcür, Güneş Murat ; Gurses, Mehmet

Comparative Politics, 01/01/2017, Vol.49(2), pp.213-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4159 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5129/001041517820201378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ SORUNU

Şimşek, Gökçe

Third Sector Social Economic Review, 2017, Vol.52(2), pp.179-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21481237 ; E-ISSN: 25870114

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish Nationalism and Identity in Turkey: A Conceptual Reinterpretation

Tezcür, Güneş Murat

European journal of Turkish studies, 10 May 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1773-0546

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-Society Relations in the Southeast

Aslan, Senem ; Casier, Marlies ; Gorgas, Jordi Tejel ; Harris, Leila M ; Jongerden, Joost ; Ray, Marie Le ; Scalbert-Yücel, Clémence ; Tezcür, Güneş Murat ; Watts, Nicole F

European journal of Turkish studies, 10 May 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1773-0546

Toàn văn sẵn có

19
Mehmet Kurt, Kurdish Hizbullah in Turkey: Islamism, Violence and the State (London: Pluto Press, 2017). Pp. 296. $95.00 cloth. ISBN: 9780745399348. (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mehmet Kurt, Kurdish Hizbullah in Turkey: Islamism, Violence and the State (London: Pluto Press, 2017). Pp. 296. $95.00 cloth. ISBN: 9780745399348. (Book review)

Tezcür, Güneş Murat

Review of Middle East Studies, 04/2018, Vol.52(1), pp.214-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2151-3481 ; E-ISSN: 2329-3225 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/rms.2018.44

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. Portuguese  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Turkish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tezcür, Güneş Murat
 2. Tezcür, Günes
 3. Tezcür, G.M.
 4. Tezcur, Gunes
 5. Tezcur, Gunes Murat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...