skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, S. ; Ranwez, S. ; Janaqi, S. ; Montmain, J.

Bioinformatics, 03/01/2014, Vol.30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btt581

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation

Berrah, L ; Mauris, G ; Montmain, J

Omega, 2008, Vol.36(3), pp.340-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0483 ; E-ISSN: 1873-5274 ; DOI: 10.1016/j.omega.2006.02.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical representation of complex systems for supporting human decision making

Gentil, S ; Montmain, J

Advanced Engineering Informatics, 2004, Vol.18(3), pp.143-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2004.10.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The translation of will into act: achieving a consensus between managerial decisions and operational abilities

Montmain, J ; Trousset, F

IFAC Proceedings Volumes, 2009, Vol.42(4), pp.69-74

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20090603-3-RU-2001.0256

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement

Berrah, L. ; Clivillé, V. ; Montmain, J. ; Mauris, G.

Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, Vol.30(1), pp.47-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation

Berrah, L; Mauris, G ; Montmain, J

Omega [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0483

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fault Detection Using Parallel Simulations

Vadam, O ; Montmain, J ; Cassar, J.C

IFAC Proceedings Volumes, August 1997, Vol.30(18), pp.125-131

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)42390-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative Event Analysis for Fault Diagnosis

Montmain, J ; Gentil, S

IFAC Proceedings Volumes, September 1991, Vol.24(6), pp.433-438

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)51179-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AI and Automatic Control Approaches of Model-Based Diagnosis: Links and Underlying Hypotheses

Cordier, M-O ; Dague, P ; Dumas, M ; Lévy, F ; Montmain, J ; Staroswiecki, M ; Travé-Massuyès, L

IFAC Proceedings Volumes, June 2000, Vol.33(11), pp.279-284

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)37373-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1999  (1)
 3. 2000đến2003  (1)
 4. 2004đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Montmain, J
 2. Berrah, L
 3. Montmain, Jacky
 4. Gentil, S
 5. Mauris, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...