skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrative simulation concept for extrusion blow molded plastic bottles

Michels, P ; Grommes, D ; Oeckerath, A ; Reith, D ; Bruch, O

Finite Elements in Analysis & Design, 15 October 2019, Vol.164, pp.69-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-874X ; E-ISSN: 1872-6925 ; DOI: 10.1016/j.finel.2019.06.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe

Schober, M. ; Eidenberger, E. ; Leitner, H. ; Staron, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R.

Applied Physics A, 6/2010, Vol.99(4), pp.697-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-8396 ; E-ISSN: 1432-0630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00339-010-5725-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reith, D
  2. Grommes, D.
  3. Schober, M
  4. Eidenberger, E
  5. Staron, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...