skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

briFCM - Boundary Remover Information Fuzzy c-Means

Gustavo Rodrigues Lacerda Silva ; Paulo Cirino Neto ; Luiz Carlos Torres Bambirra ; Antonio de Padua Braga; Gustavo Rodrigues Lacerda Silva

DOI: 10.24433/CO.AA52C27E-469B-4A05-A0A6-DF1176180751

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU accelerated algorithm for Power Iteration Clustering

Gustavo Rodrigues Lacerda Silva ; Rafael Ribeiro de Medeiros ; Brayan Rene Acevedo Jaimes ; Carla Caldeira Takahashi ; Douglas Alexandre Gomes Vieira ; Antonio de Padua Braga; Gustavo Rodrigues Lacerda Silva

DOI: 10.24433/CO.DFD35900-225A-43C1-947E-60701F113786 ; Related DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2765380

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering and artificial neural networks: classification of variable lengths of Helminth antigens in set of domains

Thiago de Souza Rodrigues ; Lucila Grossi Gonçalves Pacífico ; Santuza Maria Ribeiro Teixeira ; Sérgio Costa Oliveira ; Antônio de Pádua Braga

Genetics and Molecular Biology, 01 January 2004, Vol.27(4), pp.673-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1415-4757 ; E-ISSN: 1678-4685 ; DOI: 10.1590/S1415-47572004000400032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gustavo Rodrigues Lacerda Silva
  2. Antonio de Padua Braga
  3. Teixeira, Smr
  4. de Pádua Braga, A.
  5. Brayan Rene Acevedo Jaimes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...