skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors

; 张文志 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 赵玉亮 ; 利 ; ZHOU Feng-Yan, ZHANG Wen-Zhi LIU Li-Juan YAN Peng ZHAO Yu-Liang ZHOU Li

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(06), pp.31-35

ISSN: 1003-3807

Truy cập trực tuyến

2
硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼

江崇球 ;

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(10), pp.1016-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

3
三维地震解释的陷阱及原因分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释的陷阱及原因分析

; 何黄生

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...